Knihovní řád
Sem vložte podnadpis

Knihovna Spolku rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s.

Pod Žvahovem 463/21b, 152 00 Praha 5

Knihovní řád

I. Základní ustanovení

Čl. 1 Poslání knihovny

1. Knihovna je zřízena za účelem poskytování knihovnických a informačních služeb.

2. Knihovna je zřízena a za její provoz zodpovídá Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s. (dále Spolek).

3. Finančními a majetkovými zdroji knihovny jsou finanční prostředky přidělené knihovně z rozpočtu Spolku, případně prostředky získané prostřednictvím grantů a dary.

4. K podpoře činnosti knihovny jmenuje předseda Spolku zodpovědnou osobu, tzv. knihovníka.

Čl. 2 Knihovní fondy

1. Knihovní fondy tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika), zvukové a zvukově obrazové dokumenty, CD-ROMy, práce žáků a studentů školy.

2. Knihovní fond je doplňován formou nákupu z prostředků Spolku, grantů a darů.

Čl. 3 Poskytované služby - druhy

1. Knihovnické služby:

  • výpůjční služby
  • půjčování absenční (mimo knihovnu)
  • půjčování prezenční (v knihovně)

2. Základní služby poskytuje knihovna bezplatně.

3. Veškeré finanční částky (poplatky za služby, manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad a ve výši stanovené v části II, čl. 4, odst. 1 Knihovního řádu. Takto získané finanční prostředky budou použity na obnovu knihovního fondu Spolku.

Čl. 4 Čtenáři

1. Čtenářem knihovny se stává žák či zaměstnanec školy na základě registrace (přihláška čtenáře - v případě žáka podepsaná rodiči).

2. Při registraci je čtenář seznámen s Knihovním řádem knihovny. Je mu vydán čtenářský průkaz, který předkládá při návštěvě knihovny (průkaz může být uložen v knihovně). Průkaz je nepřenosný a čtenář ručí za jeho ochranu proti zneužití. Jeho ztrátu je povinen neprodleně ohlásit knihovně.

3. Čtenář oznamuje knihovně změny v registrovaných údajích, přerušení a ukončení školní docházky, přechod na jinou školu, na jiné pracoviště.

4. Práva a povinnosti čtenářů platí pro všechny bez rozdílu.

Čl. 5 Práva a povinnosti čtenářů

1. Čtenář má právo využívat všechny služby poskytované knihovnou Spolku.

2. Zaregistrováním do knihovny a prostudováním Knihovního řádu se čtenář zavazuje plnit jeho ustanovení a pokyny pracovníků knihovny, chránit knihovní fond a majetek Spolku.

3. Čtenáři jsou povinni při ukončení, zanechání či přerušení školní docházky (pracovního poměru) vrátit všechny vypůjčené dokumenty, což jim bude stvrzeno písemně.

4. Osobní údaje čtenářů budou uchovány pouze po dobu trvání jejich registrace, po jejím ukončení budou data likvidována.

II. Výpůjční řád knihovny

Čl. 1 Způsoby půjčování

1. Čtenář knihovny si může půjčit nejvýše 5 ks knihovních jednotek.

Čl. 2 Výpůjční lhůta

1. Dokumenty se půjčují na dobu jednoho měsíce, s možností prodloužení o jeden měsíc. Prodloužení musí být uskutečněno osobně v knihovně (v době otevření knihovny) či prostřednictvím e-mailu: spolekknihovna@seznam.cz.

Čl. 3 Vracení půjčeného dokumentu, ručení čtenáře za půjčený dokument

1. Termíny vracení výpůjček jsou vždy před ukončením školního roku.

2. Čtenář nesmí půjčovat vypůjčený dokument dalším osobám a ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

3. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny.

Čl. 4 Pořádková opatření

1. Nevrátí-li čtenář vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatky z prodlení.

Účtování poplatků: 1 Kč za jeden vypůjčený dokument na jeden výpůjční (kalendářní den). Povinnost platit poplatek z prodlení nastává, pokud po měsíci vypůjčení čtenář neprodlouží výpůjčku či pokud po dvouměsíční výpůjční době knihu nevrátí.

2. Čtenář je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně a vracet je do rukou knihovníka. Zjištěné poškození ihned ohlásí knihovníkovi, jinak se vystavuje nebezpečí, že bude poškozený dokument hradit za předešlého čtenáře.

3. Za ztracenou nebo poškozenou knihovní jednotku je požadována náhrada jednou z následujících forem:

  • kniha téhož vydání,
  • uhrazení nákladů na pořízení fotokopie a vazby,
  • stejný periodický dokument,
  • současná cena periodika apod.

4. Jestliže čtenář po výzvě nebo upomínce ze strany knihovny knihovní jednotku nevrátí, bude se její vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání vypůjčené knihovní jednotky právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou právního vymáhání. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování dalších služeb a zablokovat mu jeho účet.

6. Porušování Knihovního řádu má za následek vyloučení z řad čtenářů.

Knihovní řád nabývá účinnosti 31. března 2017.

V Praze, 30. března 2017

podpis předsedy Spolku