Stanovy
Sem vložte podnadpis

Stanovy Spolku rodičů a přátel

ZŠ Žvahov, z. s.

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s. (dále jen "Spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku je Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5.

Čl. 2
Charakter Spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením rodičů, přátel a dalších zákonných zástupců žáků, kteří se zajímají o výchovu a výuku žáků na odloučeném pracovišti příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 (dále jen "ZŠ Žvahov"). Základním cílem Spolku je podporovat a rozvíjet činnost žáků ZŠ Žvahov a ve spolupráci s pedagogickým sborem školy se podílet na organizaci zábavních, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pro žáky školy, dále je jeho zájmem podpora vybraných projektů školy.

Čl. 3
Základní účely Spolku

Spolek vyvíjí své aktivity zejména v následujících činnostech:

 • vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a učiteli
 • spolupráce při přípravě a organizování zábavných, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pro žáky školy
 • spolupráce při zajišťování a organizování exkurzí ke zvýšení dovedností a znalostí žáků
 • konzultace s vedením školy - náměty a připomínky rodičů a podílení se na jejich řešení
 • pomoc škole při seznamování rodiče a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a strategiemi školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
 • získávání finančních zdrojů pro svoji činnost
 • vedení transparentního účtu
 • podpora vybraných projektů školy pro zkvalitnění prostředí ve škole
 • spolupráce při prezentaci záměrů školy a vzdělávacích výsledků žáků

Čl. 4
Členství ve Spolku, práva a povinnosti členů

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem může být každý občan starší 18-ti let, který souhlasí se stanovami a programem Spolku. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku obdrží od žadatele písemnou přihlášku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Členové Spolku přispívají na jeho činnost členským příspěvkem, stanoveným pro daný školní rok valnou hromadou. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 • podílet se na veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • být informován a účastnit se hlasování o činnosti spolku
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy,
 • hájit zájmy spolku v souladu s jeho stanovami,
 • zodpovědně vykonávat svěřené funkce a pracovní činnosti ve Spolku.

Účast členů na spolkových aktivitách je dobrovolná, honorována může být pouze ve výjimečných, předem sjednaných případech, které odsouhlasí předseda, příp. místopředseda Spolku (např. pokud vzniknou náklady spojené s provozováním činnosti jako nákup materiálu apod.).

Čl. 5
Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena Spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov a dále pokud člen vždy k 31.10. neuhradí členský příspěvek na započatý školní rok.

Čl. 6
Orgány Spolku

Statutárním orgánem Spolku je předseda Spolku. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je dvouleté. Předseda je volený Radou spolku.

Rada Spolku je volená na valné hromadě hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku. Má dvouleté funkční období. Rada řídí činnost Spolku a její členové zastupují Spolek vůči jiným organizacím a orgánům.

Rada má 3 členy a volí si ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci Rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat. Rada pověřuje své členy konkrétními činnostmi.

Zasedání Rady svolává předseda Rady podle potřeby, nejméně však jednou za školní rok. Rada se schází společně se zvolenými zástupci rodičů z jednotlivých tříd nejméně jednou za školní rok a organizuje činnost sdružení společně s rodiči, kteří projeví zájem o zapojení do činnosti Spolku. Počet členů Spolku není omezen.

Na prvních rodičovských schůzkách na začátku školního roku zvolí rodiče v každé třídě dva zástupce, kteří se účastní zasedání Rady Spolku. Jejich úkolem je zprostředkovat informace mezi Radou a členy Spolku, příp. ostatními rodiči žáků ZŠ Žvahov.

Rada Spolku úzce spolupracuje s vedením školy a zve na jednání ředitele školy, popř. další zástupce školy.

Členství v Radě zaniká:

 • úmrtím
 • vzdáním se funkce
 • rozhodnutím Rady.

V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady Spolku je předseda Spolku povinen do 60 dnů svolat valnou hromadu, která zajistí doplnění Rady.

Valná hromada se schází jednou za školní rok, svolává ji a účastní se jí předseda Rady a může se jí účastnit každý člen Spolku. Usnášeníschopná je, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů Spolku. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá Rada spolku náhradní valnou hromadu do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

V případě nepřítomnosti předsedy Rady na zasedání valné hromady ho zastoupí místopředseda, příp. pokladník, který řídí valnou hromadu a hlasuje stejným způsobem jako předseda.

Na valné hromadě i ostatních schůzích Spolku hlasují členové Rady společně se všemi zúčastněnými členy Spolku. Návrh je přijat nadpolovičním počtem hlasů přítomných pro, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Rady.

Valná hromada dále rozhoduje o:

 • změně stanov Spolku
 • odvolání Rady
 • schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předcházející období
 • stanoví výši členských příspěvků
 • projedná a schválí koncepci činnosti Spolku na následující období
 • projedná a schválí rozpočet na následující období.

Hlasování mimo zasedání

Valná hromad může přijímat svá rozhodnutí také mimo zasedání (dále "per rollam") podle následujících pravidel:

 1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání valné hromady, mohou být z rozhodnutí člena Rady Spolku rozeslány členům Spolku k projednání mimo zasedání valné hromady elektronicky.
 2. Členové Spolku musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůtu pro hlasování per rollam stanoví člen Rady Spolku, který návrh rozeslal. Lhůta pro hlasování per rollam je minimálně pět pracovních dní.
 3. Členové Spolku se k návrhu zaslanému per rollam vyjádří požadovaným způsobem, sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska.
 4. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina všech členů spolku.
 5. Výsledek hlasování oznámí členům Spolku elektronicky člen Rady Spolku, který návrh rozeslal.
 6. Zápis o přijatém usnesení schváleném per rollam se při nejbližší příležitosti (valná hromada, setkání členů Spolku při společném projektu, třídní schůzky atp.) předloží členům Spolku k ověření a podpisu.

Čl. 7
Hospodaření Spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené valnou hromadou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

O hospodaření Spolku je Rada povinna vést evidenci a účetnictví v souladu s platným zněním zákona o účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok.

Zpráva o hospodaření za uplynulý školní rok (účetní období) je veřejně prezentována na webových stránkách ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 nebo vyvěšením v budově školy.

Hospodaření Spolku je kontrolováno jednou ročně členem Spolku, zvoleným na valné hromadě.

Čl. 8
Zánik Spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním schváleným nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.

Jde-li o zrušení s likvidací, musí rozhodnutí o zrušení obsahovat jmenování likvidátora a způsob naložení s likvidačním zůstatkem.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 25.2.2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

Za přípravný výbor:

Simona Švingrová                                   Eva Šíchová

Malá Michnovka 1093/16                         Högerova 1098/15

152 00 Praha 5                                        152 00 Praha 5

nar.: 18.2.1977                                           nar.: 3.6.1979

E-mail: s.svingrova@post.cz                    E-mail: sichovaE@seznam.cz

Tel.: 603 490 189                                     Tel.: 777 236 909