Výroční zpráva 2016
Sem vložte podnadpis

1. Výroční zpráva Spolku rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z.s. za rok 2016

Vznik spolku

Charakter a poslání Spolku 

Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s. (dále jen "Spolek") je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku je Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5. Ustavující schůze Spolku, svolaná svolavatelem Irenou Pohludkovou, se uskutečnila dne 25. 2. 2016 za účasti Ireny Pohludkové, Simony Švingrové, Evy Šíchové, Aleny Lubovské, Zuzany Hlobilové a Kateřiny Wasylkiwové.

Hlavním cílem schůze bylo schválení Stanov a volba orgánů Spolku. Ve smyslu čl. 6 Stanov Spolku byli členy Rady Spolku zvoleni: Eva Šíchová - předseda Spolku, Alena Lubovská - místopředseda Spolku, Kateřina Wasylkiwová - pokladník Spolku. Podáním návrhu na zápis údajů do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze, Slezská 2000/9, 12000 Praha 2 pověřili přítomní Simonu Švingrovou. Do spolkového rejstříku u Městského soudu v Praze byl Spolek zapsán dne 8. června 2016 a tím také došlo k jeho vzniku.

Základním cílem Spolku je podporovat a rozvíjet činnost žáků detašovaného pracoviště Pod Žvahovem, ZŠ a MŠ Kořenského Praha 5 a ve spolupráci s pedagogickým sborem školy se podílet na organizaci zábavních, vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí pro žáky školy, dále je jeho zájmem podpora vybraných projektů školy. Spolek bude do budoucna především usilovat o vzájemnou spolupráci a podporu mezi rodiči a učiteli, např. formou pomoci při zajišťování a organizování exkurzí ke zvýšení dovedností a znalostí žáků, konzultacemi s vedením školy - Spolek bude podávat náměty a připomínky rodičů a aktivně se podílet na jejich řešení. Dále je cílem Spolku pomáhat škole při seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a strategiemi školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování. V neposlední řadě se chce Spolek zaměřit na získávání finančních zdrojů pro svoji činnost, aby mohl podporovat vybrané projekty školy pro zkvalitnění prostředí ve škole a spolupracovat při prezentaci záměrů školy a vzdělávacích výsledků žáků.

Orgány spolku

Členství a Rada Spolku

Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem může být každý občan starší 18-ti let, který souhlasí se stanovami a programem Spolku. Členství vzniká dnem, kdy Rada spolku obdrží od žadatele písemnou přihlášku. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Členové Spolku přispívají na jeho činnost členským příspěvkem, stanoveným pro daný školní rok valnou hromadou.

Statutárním orgánem Spolku je předseda Spolku. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je dvouleté. Předseda je volený Radou spolku. Rada Spolku je volená na valné hromadě hlasy nadpoloviční většiny přítomných členů Spolku. Má dvouleté funkční období. Rada řídí činnost Spolku a její členové zastupují Spolek vůči jiným organizacím a orgánům. Rada má 3 členy a volí si ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci Rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat. Rada pověřuje své členy konkrétními činnostmi. Zasedání Rady svolává předseda Rady podle potřeby, nejméně však jednou za školní rok. Rada se schází společně se členy Spolku nejméně jednou za školní rok a organizuje činnost sdružení společně s rodiči, kteří projeví zájem o zapojení do činnosti Spolku. Počet členů Spolku není omezen.


Činnost spolku v Roce 2016

První projekty

Ve školním roce 2015/16 se díky podpoře zřizovatele Městské části Praha 5 a úsilí vedení ZŠ a MŠ Kořenského Praha 5 podařilo obnovit výuku žáků v budově bývalé ZŠ Žvahov, jejíž provoz byl před více než 10 lety ukončen. Detašované pracoviště Pod Žvahovem začalo navštěvovat 19 prvňáčků a 16 předškoláků našlo své místo v lavicích přípravné třídy, jejich počet se posléze snížil na 15. Na obnovení výuky v místech, kde se potkávají děti z částí Hlubočep, Žvahova a Zlíchova, zareagovali i jejich rodiče a založili Spolek rodičů a přátel ZŠ Žvahov, z. s.

Dětský den a vysvědčení

První aktivitou, kterou se současně se vznikem Spolku podařilo podpořit, především finančně, byl den dětí uspořádaný v prostorách školy Pod Žvahovem dne 1. června 2016. Na závěr školního roku pak děti z první třídy dostaly spolu s vysvědčením jako dárek knížku, na jejímž výběru a nákupu se Spolek rovněž podílel.

Otevření detašovaného pracoviště ZUŠ Music Art

Další aktivitu vyvinuli zástupci Spolku v oblasti hudebního vzdělávání dětí. Pracoviště Pod Žvahovem, které má za sebou z našeho pohledu velmi úspěšný první rok své existence, nabídlo loňským prvňáčkům a dětem navštěvujícím přípravnou třídu i bohaté volnočasové aktivity. Přesto se mezi rodiči i žáky objevila nemalá poptávka po volnočasové aktivitě zaměřené na hudební výchovu, kterou zatím v nabídce mnozí z nás postrádali. Navíc rodiče ocenili i možnost hudebního vzdělávání dětí přímo prostorách školy bez nutnosti dojíždění. Udělali jsme průzkum mezi rodiči žáků přípravné a první třídy, abychom zjistili kolik dětí a na jaké nástroje by chtělo hrát, příp. zpívat. Z oslovených projevilo zájem celkem 16 rodičů (flétna 4 děti, kytara 2 děti, klavír 6 dětí, zpěv 2 děti, nerozhodnutí pro nástroj 2 děti). Od září 2016 navíc přibyla další první třída, z níž se přihlásili další zájemci. Nabídka hudebního vzdělávání oslovila i rodiče nejstarších dětí v blízké MŠ Hlubočepy. A zájem o hudební výuku projevili také sourozenci žvahovských žáků a rovněž ostatní děti z Hlubočep, Žvahova či Zlíchova, pro které je zřízení detašovaného pracoviště základní umělecké školy v budově Pod Žvahovem nejbližší možností bez nutnosti dojíždění.

Předběžný průzkum ukázal, že kapacita státních základních uměleckých škol (dále jen ZUŠ) v okolních částech Prahy 5 - ZUŠ Na Popelce (řed. Tomáš Krejbich) a ZUŠ Štefánikova (řed. Mgr. Luboš Lisner) je naplněná a proto není možné zřídit nové detašované pracoviště. Poté jsme oslovili soukromou ZUŠ Music Art (řed. Bc. Josef Vondráček, MBA), která mimo jiné působí i při Fakultní základní škole a mateřské škole Barrandov II při PedF UK Praha. Na základě kladného vyjádření jejích zástupců a díky podpoře MČ Praha 5 a taktéž kladné odezvy a pomoci vedení ZŠ a MŠ Kořenského Praha 5 se v novém školním roce podařilo v prostorách budovy Pod Žvahovem otevřít nové detašované pracoviště ZUŠ Music Art, které v prvním zkušebním roce nabídne nejenom žákům školy hudební vzdělávání. Vyučuje se hra na klavír, klávesy, kytaru, zobcovou flétnu, housle a zpěv, kromě toho se dětem ve věku 5 - 7 let, které ještě základy hudební nauky nemají, nabídl kurs kolektivní přípravné hudební výchovy.

Druhé výročí znovuotevření školy Pod Žvahovem

U příležitosti vstupu školy Pod Žvahovem do druhého roku její existence uspořádal Spolek dne 7. října 2016 zábavné odpoledne pro děti, rodiče a pedagogy v areálu restaurace Na Cvičišti v Prokopském údolí a navázal tak na podobné odpoledne pořádané v předchozím roce. Pozvány byly rovněž děti s rodiči a pedagogy z MŠ Hlubočepská. Akce se uskutečnila za finanční podpory Spolku a především díky MČ Praha 5, která ji podpořila nejen finančně, ale také svou účastí - za radní Prahy 5 nad ní převzali záštitu zástupce místostarosty Vít Šolle a předseda Školského výboru ZMČ Praha 5 Martin Damašek, mezi účastníky byl i zastupitel MČ Praha 5 Josef Cuhra. Program byl bohatý - od malování na obličej, lakování nehtů a výtvarky, přes lezení po laně, pedagogicko-psychologickou poradnu pro rodiče a vystoupení kapely Pískomil se vrací až k opékání buřtů. Jedním z cílů této akce, s jejímž pořádáním se počítá i do budoucna, bylo přispět k vzájemné komunikaci a spolupráci všech, které škola Pod Žvahovem oslovila.

Vánoční dílny

Dne 14. prosince 2016 se v prostorách školy Pod Žvahovem dne konaly již druhým rokem adventní dílny. Jejich pořádání se ujali členové Spolku společně s pedagogy a ostatními zaměstnanci žvahovské školy, finančně akci podpořila především MČ Praha 5. Pro děti z Hlubočep, Žvahova či Zlíchova byl připraven bohatý program: Vyzkoušely si malování na sklo, keramiku či kamínky, samy si ozdobily vánoční perníčky a vyrobily vánoční přání a svícny, všechny výrobky si pak společně s rodiči mohly odnést domů. Pestré odpoledne zakončilo vánoční vystoupení dětí navštěvujících školní družinu, závěrem se s nimi přišel pozdravit i zástupce starosty MČ Praha 5 Vít Šolle.

Hospodaření spolku v roce 2016

Zřízení transparentního účtu


Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené valnou hromadou a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. O hospodaření Spolku je Rada povinna vést evidenci a účetnictví v souladu s platným zněním zákona o účetnictví.

Finanční hotovost Spolku spravuje pokladník společně s předsedou, přehled o aktuálním stavu hospodaření Spolku je veřejně přístupný na transparentním účtu zřízeném u Fio banky, číslo účtu: 2401055570/2010, který je dostupný na následující adrese:

https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2401055570. Zůstatek na účtu k 31.12.2016 činil 11 752,80 Kč.

Ve školním roce 2015/16 byl vybrán příspěvek ve výši 300 Kč od 33 žáků, příjmy celkem tedy byly 9 900 Kč. Výdaje celkem činily 4 828 Kč a zůstatek ve fondu k 31.8.2016 byl 5 072 Kč. Výdaje byly rozděleny následujícím způsobem:

  • 26.5.2016 příspěvek na dětský den ve výši 2 000 Kč, z toho:
  • drobné dárky 626 Kč
  • papírnictví 36 Kč
  • cukrovinky 228 Kč
  • cukrovinky 36 Kč
  • zmrzlina 428 Kč
  • celkem tedy: 1 354 Kč
  • 14.6.2016 příspěvek na opékání buřtů ve výši 500 Kč, utraceno: 850 Kč
  • 18.6.2016 příspěvek na nákup knih pro prvňáky jako dárek k vysvědčení ve výši 2 624 Kč.

Pro školní rok 2016/2017 Spolek vybíral opět příspěvek ve výši 300 Kč. Na podzim 2016 uspořádal Spolek první dvě akce, na jejichž konání se podařilo získat dotace od MČ Praha 5.

Zpráva o hospodaření Spolku za rok 2016 (účetní období) je součástí 1. výroční zprávy Spolku rodičů a přátel ZŠ Žvahov a je spolu s ní veřejně prezentována na webových stránkách ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 a rovněž vyvěšením v budově školy.

Hospodaření Spolku je kontrolováno jednou ročně členem Spolku, zvoleným na valné hromadě. Pro kontrolu účetnictví Spolku za rok 2016 byla zvolena Helena Velebová.

Záměry spolku v roce 2017

V roce 2017 se Spolek zaměří především na činnost spojenou s rozvojem školy a jejích aktivit. Chce se aktivně podílet na utváření obrazu žvahovské školy ve vnímání veřejnosti. Pořádání a podpora akcí a projektů pro děti má za cíl nejenom zlepšovat prostředí pro žáky navštěvující žvahovskou školu a zvyšovat efektivitu komunikace mezi pedagogy a rodiči, ale je zároveň nezbytným předpokladem pro udržení kontaktu mezi školou a veřejností. Snahou je také posílit povědomí o škole v místní MŠ Hlubočepská, odkud by v příštích letech měla přicházet řada budoucích prvňáčků. Zajištění této návaznosti je jedním z důležitých cílů Spolku. V neposlední řadě Spolek reaguje na změnu ve způsobu financování spolkové činnosti z veřejných zdrojů - vedle příspěvků a darů od rodičů se také nabízí možnost oslovit s žádostí o finanční podporu některých projektů MČ Praha 5, která vypsala výběrové řízení. Do konce února 2017 podá Spolek na MČ Praha 5 žádost o grant na finanční dotaci ve výši 50 000 Kč.

Poděkování

Spolek vznikl především díky tomu, že MČ Praha 5 ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ Kořenského umožnila znovu otevření žvahovské školy. Za jejich úsilí, podporu a snahu minulou, současnou i budoucí jim patří nemalé poděkování, a to nejen od našeho Spolku, který jako sdružení rodičů dětí, jež školu začaly navštěvovat, její opětovné otevření nadšeně uvítal. Kladné reakce veřejnosti lze zaznamenat v téměř celé oblasti starých Hlubočep, Žvahova a Zlíchova, tedy v částech Prahy, odkud budou noví žáci přicházet především.

Poděkování patří i všem iniciátorům a zakladatelům Spolku, kteří neváhali věnovat svůj čas a úsilí prvním krůčků - ať už to byla ustavující schůze či sepsání stanov a také se nebáli prvních administrativních překážek spojených se založením a vznikem této občanské iniciativy.

V neposlední řadě je zapotřebí poděkovat všem rodičům, kteří přispěli nejenom svou prací, ale podíleli se na prvních aktivitách Spolku rovněž finančně. Především díky nim se podařila první podpora pro akce jako byl dětský den nebo třeba nákup knížek pro prvňáčky za vysvědčení. Budeme rádi, když budeme moci takto pokračovat!